Terapeuci


(Rok szkolny 2017/2018)


Pedagog szkolny - mgr Małgorzata Pogorzały

Pedagog szkolny podejmuje działania diagnostyczne i doradcze w stosunku do uczniów, u których wystąpiły trudności dydaktyczne i wychowawcze.

Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. Współpracuje z rodzicami, między innymi w ramach indywidualnych konsultacji.

Udziela Rodzicom porad dotyczących wspierania uczniów w rozwoju intelektualnym i emocjonalno-społecznym. Działa również na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzi działania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym.


Godziny pracy i dyżuru dla Rodziców Pedagoga Szkolnego

  Poniedziałek Wtorek
Środa Czwartek Piątek
 Małgorzata Pogorzały    10.00 - 15.00  10.00 - 14.00  8.15 - 11.15 13.00 - 17.00   8.15 - 12.15


Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi  trudnościami w uczeniu się.

2. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy  z rodzicami uczniów.

4. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Logopeda - mgr Jolanta Socha, mgr Sylwia Cyl-Lelińska.

Do zadań logopedy w szkole należy:


1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie
badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy  uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,  we współpracy z rodzicami uczniów.

4. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


mgr Jolanta Socha

Poniedziałek Wtorek Czwartek
 7.30 - 10.00  7.30 - 10.00 7.30 - 10.45 


mgr Sylwia Cyl-Lelińska

Poniedziałek Wtorek Środa  Czwartek  Piątek 
 8.15 - 12.45 7.30 - 12.00   7.30 - 12.00 7.30 - 11.00  7.30 - 11.00 

s. 210 lub 223