Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W TORUNIU
(2017/2018)

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statut Szkoły Podstawowej nr3 w Toruniu


Założenia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych.
2. Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo.
3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych szkoły. Czas pracy świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor szkoły.
4. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy Świetlicy.Cele i zadania świetlicy szkolnej


Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom zajęć uwzględniających ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne. W codziennej pracy świetlica oferuje  zajęcia rozwijające
zainteresowania, prawidłowy rozwój fizyczny oraz  odrabianie lekcji. Zapewnienie zorganizowanych zajęć opiekuńczo- wychowawczych uczniom przed lub po zajęciach szkolnych.


Do zadań świetlicy należy w szczególności:
a) stworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci, z uwzględnieniem konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb uczniów, w tym zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i swobody działania
b) wspomaganie rozwoju osobowości dziecka zakresie aktywności społecznej, kształtowanie postaw i zachowań
wzmacniających umiejętność uczestniczenia oraz współtworzenia otaczającej nas rzeczywistości.
c) wzmacnianie poczucia własnej tożsamości dziecka przy równoczesnym rozwijaniu poczucia przynależności do
grupy( rodziny, klasy, zespołu), społeczności lokalnej (regionalnej), narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.
d) rozwijanie  zainteresowań poprzez ukazywanie różnorodnych sposobów wyrażania ekspresji twórczej, wyrabianie umiejętności spostrzegania, przezywania i oceniania piękna w nauce, sztuce i przyrodzie stymulowania kreatywności dziecka.


Procedura przyjęcia dziecka do świetlicy


Ze względu na dużą liczbę chętnych, zapisy do świetlicy prowadzone są ściśle w oparciu o procedurę i zasady kwalifikacji zawarte w niniejszym Regulaminie.

1.  O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice lub prawni opiekunowie uczniów szkoły.
2. Warunkiem zakwalifikowania ucznia do udziału w zorganizowanych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych
świetlicy szkolnej jest udokumentowane zatrudnienie rodziców.
3. Zapisując dziecko do świetlicy, jego rodzic/prawny opiekun pobiera i składa w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy w terminie do 20 czerwca bieżącego roku szkolnego lub w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
4. Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy:
- oboje rodzice/opiekunowie prawni pracujący (w celu udokumentowania tego faktu, należy umieścić  pieczątkę na karcie zgłoszenia   lub  dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy, osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do dołączenia dokumentu potwierdzającego dokonanie ostatniej opłaty ZUS,
- rodzice/opiekunowie samotnie wychowujący dzieci zobowiązani są do udokumentowania tego faktu lub pisemnego oświadczenia rodzica,
- dzieci z rodzin wielodzietnych
- dzieci dojeżdżające spoza Torunia

Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły, wychowawcy świetlicy oraz pedagog szkolny. Posiedzenie komisji odbywa się w pierwszym tygodniu września. Do tego czasu opieką objęte są wszystkie zapisane do świetlicy dzieci.
5. Istnieje możliwość zapisania dziecka do świetlicy szkolnej na  doraźne" przebywanie w świetlicy. Należy ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy indywidualne oraz podać dane osobowe dziecka wraz z telefonem kontaktowym rodzica/ opiekuna prawnego.

Organizacja pracy świetlicy


1. Świetlica jest czynna w godz. 6.45-17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor szkoły.
3. Świetlica szkolna organizuje zajęcia, w których liczba uczniów w grupie (pod opieką jednego nauczyciela- wychowawcy świetlicy) nie może przekraczać 25 uczniów.
4. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej, przed lub po lekcjach.
5. Czas pobytu dzieci w świetlicy określają rodzice w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik 1).
6. Wychowawca świetlicy odnotowuje obecność uczniów w świetlicy na dany dzień w dzienniku zajęć.
7. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swojego dziecka  po skończonych przez nie zajęciach.  


W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy przez osoby do tego upoważnione wychowawca świetlicy:
a) niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ustalenia jak najszybszego odbioru dziecka  ze świetlicy,
b) zapewnia uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów lub ustala inne rozwiązanie problemu,
c) po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami zawiadamia patrol policji.


W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdąży do godz. 17.00 odebrać dziecka, ma obowiązek poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy pod numerem
telefonu: 502 995 606 lub (56) 660 03 80 w. 23


9.  W świetlicy szkolnej obowiązują te same Regulaminy zachowania, które obowiązują na terenie szkoły.
10. W świetlicy szkolnej obowiązuje przestrzeganie kodeksu świetlicowego Jestem wzorowym uczniem świetlicy (załącznik 2). W każdym miesiącu dokonuje się podsumowania, a na koniec roku szkolnego  najwyżej ocenieni wychowankowie są nagradzani.
11. Nauczyciel prowadzi zajęcia zgodne z rocznym Planem pracy świetlicy szkolnej zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny.
12. Świetlica szkolna  posiada bezpośredni numer telefonu 665 804 076, pod który rodzice mogą dzwonić z informacjami do wychowawcy, dotyczącymi dziecka lub np.:
- samodzielnego powrotu dziecka do domu
- odbioru dziecka ze świetlicy
- dokonania zmian danych w karcie lub innychPrawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych


Uczeń ma prawo do:
a) Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,
b) Życzliwego traktowania
c) Poszanowania godności osobistej,
d) Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Uczeń  jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznego regulaminu-Całoroczny konkurs świetlicowy „JESTEM  WZOROWYM  UCZNIEM ŚWIETLICY"- propagowanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania w
sytuacjach dnia codziennego. 

 • Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście  i wyjście, nie wychodzę bez pozwolenia wychowawcy.
 • Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym oraz placu zabaw
 • Przestrzegam ustalonych zasad bezpiecznego zachowania - bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela, zgłaszam swoje potrzeby.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania-jestem miły i uprzejmy wobec innych.
 • Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Porządkuję miejsce po skończonej zabawie lub pracy- układam klocki, gry, kredki, książki itp. na wyznaczone miejsce. 
 • Szanuję zabawki, gry i sprzęt sportowy.
 • Dbam o swój estetyczny wygląd zewnętrzny i czystość osobistą.
 • Zachowuję zasady kulturalnego spożywania posiłków w świetlicy i stołówce - myję ręce przed każdym posiłkiem.
 • Zdrowo się odżywiam.
 • Pracuję i bawię się zachowując spokój i opanowanie-porozumiewam się umiarkowanym głosem.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach świetlicowych.


Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi


Kontakt z rodzicami polega na bezpośrednich codziennych rozmowach, korespondencji z rodzicami, rozmowami telefonicznymi. Włączenie rodziców działań na rzecz świetlicy.
Dokumentacja świetlicy


1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
2. Regulamin świetlicy szkolnej.
4. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.
5. Ramowy rozkład dnia.
6. Dziennik zajęć.
7. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności pracy w świetlicy szkolnej.