Uzyskanie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

2016-08-08

Uzyskanie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Uzyskanie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego przez Dyrektora Szkoły.


Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. poz. 843)

§ 5 ust. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 5 ust. 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 5 ust. 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona". O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni).

Wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu mają na celu zwiększenie motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
W załączeniu propozycja wzoru zwolnienia do ewentualnego wykorzystania